Превенция на мускулно-скелетните смущения сред разнородна работна сила: рискови фактори за жени, мигранти и работещи ЛГБТИ лица

Keywords:
В доклада са разгледани разпространението на мускулно-скелетни смущения (МСС) и свързаните с това физически, психосоциални, индивидуални и организационни рискови фактори в три специфични групи работници: жени, мигранти и работещи ЛГБТИ лица. Обсъжда се защо работещите от тези групи са по-често изложени на свързани с МСС рискови фактори и съобщават за здравословни проблеми, включително МСС, при по-висока степен на разпространение, в сравнение с другите работещи лица.
Работата на място, включваща разговори с експерти, фокусни групи на работници и задълбочен анализ на конкретни случаи, подкрепя, допълва и уточнява настоящата база данни.
В заключение са отправени препоръки относно политики за управление на рисковете със здравето и за превенция на МСС във всяка от трите групи.
Изтегляне in: en