Информационен бюлетин: Нормативна уредба за опасните вещества на работното място

Keywords:

Информационният бюлетин съдържа преглед на нормативната уредба за опасните вещества на работното място в Европейския съюз, като по-специално са разгледани три директиви: Рамкова директива за БЗР, Директива за химичните агенти (CAD) и Директива за канцерогените и мутагените (CMC).

Посочени са седемте стъпки в превенцията на риска и е представен набор от безплатни интерактивни електронни инструменти за по-лесна оценка на риска, например OiRA.

Обяснен е също принципът STOP — последователността на превенцията и мерките, които следва да се приложат след идентифициране на опасностите.

Изтегляне in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |