Награди за добри практики за здравословни работни места, 2018-2019 г.

Keywords:

В настоящата брошура са представени наградените и отличените примери за добри практики на иновативни подходи, предприети от различни организации от Европа за премахване или намаляване на излагането на работниците на въздействието на опасни вещества. Представяме ви примери за усилие отвъд обичайното покриване на изискванията на законодателството и ясно доказателство за ползите от предприемането на проактивен подход към БЗР и създаването на култура на превенция с участието на работници, ръководство и експерти.

При всички примери е спазена йерархията на мерките за превенция и се прилага принципът STOP, които дават приоритет на премахването и замяната и на колективните мерки пред мерките за лична защита. Те са устойчиви във времето и могат да бъдат приложени и в други предприятия, сектори или държави членки, като се добавя стойност към съществуващите практики и същевременно се отчитат потребностите на по-голямата част от европейските предприятия, тоест малките и средните предприятия (МСП).

Изтегляне in: en | fr |