Фактологична справка 89 - Поддържай безопасно работно място - за работодателите Осигурете безопасност за работниците - спестете пари

Keywords:

Поддържка се извършва на всяко работно място и във всички промишлени сектори. С оглед на широкия спектър опасности и рискове, свързани с дейностите по поддръжка, е целесъобразно тези дейности да се включат в цялостната система за управление на дружеството. Важни моменти са: предвиждане на достатъчно време и ресурси; гарантиране, че служителите по поддръжката са обучени и компетентни да извършват тази дейност; въвеждане на безопасни системи за работа, основани на адекватна оценка на риска; ефективна комуникация между служителите в производството и по поддръжката.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |