Експозиция на биологични агенти и свързаните с това последици за здравето в секторите на управление на отпадъците и пречистване на отпадъчните води

Keywords:

Настоящият документ за обсъждане представя констатациите от проучванията на рисковете, на които са изложени работниците в областта на управлението на отпадъците и пречистването на отпадъчните води поради експозицията им на биологични агенти. В ЕС се генерират все по-големи количества отпадъци и работниците в тези сектори често са изложени на потенциално вредни микроорганизми като бактерии, вируси и гъбички. В документа за обсъждане се разглеждат причините и последиците за здравето от тази експозиция и се проучва как се отразяват промените в подходите за управление на отпадъците на рисковете, на които са изложени работниците. Интервюта с експерти и фокусни групи с работници помогнаха за събиране на информация относно политически мерки, които биха могли да спомогнат за намаляване на рисковете, включително за групи от работници, изложени на особено голям риск.

Изтегляне in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |