You are here

Декларация за поверителност (формуляр за известявания)

Организационна част от Агенцията, на която е възложено обработването на лични данни

Andrew Smith, началник на отдел „Комуникация и популяризиране“

 

Цел на обработката

Поисканите с този формуляр данни се събират с единствената цел за изпращане на известявания с избраната периодичност. Предоставените адреси на електронната поща се съхраняват в нашите сървъри, хоствани на територията на ЕС.

 

Вид на обработваните данни

Адрес на електронната поща

 

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа и последващи изменения.

 

Законност на обработката

Обработката се основава на член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 45/2001).

 

Получатели на данни

Достъп до личните данни се предоставя въз основа на функцията и отговорностите на съответните субекти на данни (принцип „необходимост да се знае“):

  • Надлежно определени служители на ЕU-OSHA
  • Външен доставчик, който хоства и поддържа сървъра на ЕU-OSHA
  • Правна служба, Съд на публичната служба, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейската служба за борба с измамите (ОLAF), Европейски омбудсман, Сметна палата, Служба за вътрешен одит, ако е приложимо.

В такива случаи се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на личността, свързана с обработването на лични данни от институциите и органите на Общността и относно свободното движение на такива данни. ЕU-OSHA няма да разкрива лични данни на трети страни. ЕU-OSHA няма да разгласява лични данни за директен маркетинг с търговски цели.

 

Права на субекта на данни

Субектите на данни имат правото на достъп, коригиране и блокиране на своята информация (в случай на неточност на данните), да поискат заличаването на данните и да възразят срещу тяхната обработка в случаите, предвидени в членове 13, 14, 15, 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Можете да заличите абонамента си за известяванията на EU-OSHA по всяко време, като използвате формуляра в долната част на тази страница https://osha.europa.eu/bg/alertservice или като кликнете върху препратката в долната част на което и да е от известяванията на EU-OSHA във вашата пощенска кутия.

Ако имате запитвания или оплаквания относно събирането, обработването или използването на вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес: information@osha.europa.eu, като в „относно“ посочите „защита на данните“.

 

Информация за периода на запазване на данни

Данните ще бъдат запазени от Агенцията, докато това е необходимо за създаването на анонимни статистически отчети.

 

Искания за информация

За всякаква допълнителна информация във връзка с обработката на личните си данни субектите могат да се обърнат към служителя за защита на личните данни на EU-OSHA на адрес: dpo@osha.europa.eu.

 

Обръщане към ЕНОЗД

Субектите на данни имат право да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните: http://www.edps.europa.eu, ако сметнат, че операции по обработката на данни не са в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001.