Кампания „Здравословни работни места“ (2020—2022 г.)

Кампанията за здравословни работни места 2020—2022 г., „Здравословните работни места облекчават товара“, има за цел да повиши осведомеността за свързаните с работата МСС и да разпространи информация за начините, по които те могат да бъдат предотвратени и управлявани. Кампанията се координира на национално равнище от фокусните точки на EU-OSHA и се подкрепя от официалните партньори на кампанията и медийните партньори, както и мрежата „Enterprise Europe“. Тя има шест основни цели:

  • да повиши осведомеността за това колко е важно да се предотвратяват МСС, като предоставя факти и цифри относно излагането на МСС и въздействието им върху хората, фирмите и обществото;
  • да насърчи оценката на риска и проактивното управление на МСС, като предостави достъп до подходящите инструменти, насоки и аудиовизуални и други подкрепящи материали;
  • да покаже, че МСС са проблем за всички, но могат успешно да се овладеят;
  • да се подобрят познанията за новите и възникващите рискови фактори за МСС;
  • да се покаже колко важно е да се подкрепят работниците с хронични МСС, така че те да могат да се включат отново на работното място и да бъдат част от него, и да се покаже как може да се постигне това;
  • да се насърчи ефективно сътрудничество, като се съберат заедно различните заинтересовани страни и се улесни обменът на информация и добри практики.