За позициите в EU-OSHA могат да кандидатстват граждани на 27-те държави — членки на Европейския съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (страни по споразумението за ЕИП).

EU-OSHA е работодател, съблюдаващ принципите на равните възможности. С радост приветстваме кандидатури, служители и стажанти, независимо от пол, цвят на кожата, расов, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, националност, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност.