Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v číslach
OSH data and surveys

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v číslach

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zhromažďuje informácie o štatistikách týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v celej Európe realizuje ankety a prieskumy verejnej mienky. Patria sem oblasti, ako sú pracovné úrazy, demografické trendy a ochorenia súvisiace s prácou, riadenie rizika na pracovisku, vnímanie pracovného prostredia v Európe ľuďmi.

V správach, ktoré pre agentúru vypracovalo Európske observatórium rizík, sa analyzujú údaje zo zdrojov na úrovni jednotlivých členských štátov a EÚ a opisujú sa dôsledky týchto údajov z hľadiska zdravia a bezpečnosti pri práci (pozri napríklad naše správy o BOZP v číslach).

Agentúra udržiava úzku spoluprácu s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok a so štatistickým úradom EÚ  Eurostat s cieľom zostaviť presný obraz o zdraví a bezpečnosti pri práci v EÚ. 

 

Štatistické publikácie o zdraví a bezpečnosti

V správach agentúry EU-OSHA sa uvádzajú informácie o osobitných skupinách zamestnancov, vystaveniach, účinkoch na zdravie a priemyselných odvetviach založené na zbere, analýze a konsolidácii existujúcich číselných údajov z vnútroštátnych a medzinárodných zdrojov údajov.

Pozrite si naše najnovšie štatistické publikácie osh in figures.jpg

Ďalšie informácie

ESENER – Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách

esener-img

V rámci Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) agentúry EU-OSHA sa zisťujú názory manažérov a zástupcov zamestnancov o riadení zdravotných a bezpečnostných rizík na ich pracovisku.

Z množstva rizík na pracovisku sa prieskum zameriava predovšetkým na rastúcu – a pomerne novú – oblasť psychosociálnych rizík. Tieto riziká, ktoré súvisia so spôsobom rozvrhnutia, organizácie a riadenia práce, ako aj s jej hospodárskym a sociálnym kontextom, spôsobujú zvýšenie miery stresu, čo môže viesť k závažnému poškodeniu duševného a telesného zdravia.

Pozrite si sekciu venovanú prieskumu ESENER  esener-logo

 

Celoeurópsky prieskum verejnej mienky na tému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci – 2013

Návrh prieskumu verejnej mienky

Základný súbor  

Osoby zamestnané na plný pracovný úväzok, čiastočný pracovný úväzok a SZČO vo veku od 18 rokov s pobytom v danej krajine a danom jazykovom regióne.

Vzorka  

Reprezentatívna vzorka v každej z 31 zúčastnených európskych krajín. 

Spôsob zberu údajov  

CATI (Telefonické dopytovanie pomocou počítača) v 26 krajinách. V Bulharsku, Českej republike, na Malte, v Rumunsku a na Slovensku boli rozhovory realizované osobne.

Veľkosť vzorky  

16 622 respondentov v celej Európe (približne 500 rozhovorov v každej krajine, okrem v Lichtenštajnska, kde bolo vykonaných len 200 rozhovorov)

Obdobie terénnej práce  

Od 23. novembra 2012 do 05.2.2013

 

Prehľad otázok

 1. Nakoľko je podľa vás pravdepodobné, ak vôbec, že v  roku 2020 bude na vašom pracovisku vyšší  podiel pracovníkov starších ako 60 rokov?
 2. Ak nad tým pouvažujete, myslíte si, že  starší pracovníci majú sklon ..... v porovnaní s ostatnými pracovníkmi?
  1. byť častejšie práceneschopní pre chorobu
  2. k vyššej nehodovosti v práci
  3. k menšej produktivite práce
  4. vedieť sa menej prispôsobiť zmenám v práci
  5. v zvýšenej miere trpieť pracovným stresom
 3. Myslíte si, že by sa mali na vašom pracovisku zaviesť také programy či politiky, ktoré by umožňovali pracovníkom pokračovať v práci aj v dôchodkovom veku, ak to sami chcú? Prípadne povedzte,  či máte takého programy či politiky na vašom pracovisku.
 4. Čo myslíte, ktoré, ak vôbec nejaké, z nasledovných príčin sú dnes najbežnejšími príčinami pracovného stresu?
  1. Odpracované hodiny či pracovná záťaž
  2. Obmedzená možnosť zaviesť si vlastný štýl práce
  3. Nedostatočná zrozumiteľnosť pokiaľ ide o úlohy a zodpovednosti
  4. Je vystavený/á neprijateľnému správaniu, ako je šikanovanie či obťažovanie
  5. Organizačné zmeny alebo neistota pracovného miesta
  6. Nedostatok podpory pri plnení vašich úloh zo strany kolegov či riadiacich pracovníkov
 5. Nakoľko sú bežné, ak vôbec existujú, prípady pracovného stresu na vašom pracovisku?
 6. Ako dobre, ak vôbec, sa podľa vás zvláda riadenie pracovného stresu na vašom pracovisku?

Prevziať výsledky

  Európa      Pan-European poll 2013 press kit

 

austria.gif  Rakúsko belgium.gif  Belgicko NL   Belgicko FR
bulgaria.gif  Bulharsko cyprus.gif  Cyprus czechrepublic.gif  Česká republika
denmark.gif  Dánsko estonia.gif  Estónsko finland.gif  Fínsko
france.gif  Francúzsko germany.gif  Nemecko greece.gif  Grécko
hungary.gif  Maďarsko iceland flag  Island ireland.gif  Írsko
italy flag  Taliansko latvia.gif  Lotyšsko liechtenstein flag  Lichtenštajnsko
lithuania_large.gif  Litva luxembourg.gif  Luxembursko malta.gif  Malta
netherlands.gif  Holandsko norway flag  Nórsko poland.gif  Poľsko
portugal.gif  Portugalsko romania.gif  Rumunsko slovakia.gif  Slovensko
slovenia.gif  Slovinsko spain.gif  Španielsko sweden.gif  Švédsko
switzerland Švajčiarsko DE (ppt)  Švajčiarsko FR (ppt) Švajčiarsko IT (ppt) unitedkingdom.gif  Spojené kráľovstvo

 

Celoeurópsky prieskum verejnej mienky na tému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci – 2012

Návrh prieskumu verejnej mienky

Základný súbor  

Obyvateľstvo nad 18 rokov s miestom obvyklého pobytu a v príslušnom jazyku

Vzorka  

Reprezentatívna vzorka v každej z 36 zúčastnených európskych krajín

Spôsob zberu údajov  

Metóda CATI (telefonické rozhovory uskutočnené pomocou počítačovej techniky) v 31 krajinách.
V Bulharsku, Českej republike, na Malte, na Slovensku, v Rumunsku a v Turecku sa rozhovory uskutočnili osobne.

Veľkosť vzorky  

cca 36 000 rozhovorov (približne 1 000 na krajinu okrem Lichtenštajnska, kde sa uskutočnilo 200 rozhovorov)

Obdobie terénnej práce  

28. október 2011 – 17. január 2012

 

Prehľad otázok

 1. Myslíte si, že počet ľudí trpiacich stresom zapríčineným prácou v [krajina] sa počas nasledujúcich piatich rokov zvýši, zníži alebo zostane približne rovnaký?
 2. Pokiaľ ide o riziká bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, myslíte si, že ste….? (Veľmi dobre informovaný | Dosť dobre informovaný | Nie veľmi dobre informovaný | Vôbec neinformovaný)
 3. Mnohé európske vlády zvažujú alebo sa rozhodli zvýšiť vek odchodu do dôchodku z dôvodu, že ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Podľa vášho názoru, aké dôležité, ak vôbec, sú osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti a zdravia, ktoré pomáhajú ľuďom pracovať dlhšie pred ich odchodom do dôchodku? (Veľmi dôležité | Dosť dôležité | Nie veľmi dôležité | Vôbec nie dôležité)
 4. Ak ste oznámili problém týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia na vašom pracovisku vášmu nadriadenému, do akej miery ste si istý, že sa tento problém vyrieši? (Celkom istý | Dosť istý | Nie veľmi istý | Neistý)
 5. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto tvrdením.
  Na to, aby bolo/bola [krajina] hospodársky konkurencieschopná, musia pracoviská dodržiavať osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia? (Rozhodne súhlasím | Skôr súhlasím | Neviem | Skôr nesúhlasím | Vôbec nesúhlasím)

Prevziať výsledky

EU.gif  Európa

 

albania flag  Albánsko austria.gif  Rakúsko belgium.gif  Belgicko NL   Belgicko FR
bulgaria.gif  Bulharsko croatia flag  Chorvátsko cyprus.gif  Cyprus
czechrepublic.gif  Česká republika denmark.gif  Dánsko estonia.gif  Estónsko
finland.gif  Fínsko france.gif  Francúzsko FYROM flag  FYROM
germany.gif  Nemecko greece.gif  Grécko hungary.gif  Maďarsko
iceland flag  Island ireland.gif  Írsko italy flag  Taliansko
latvia.gif  Lotyšsko liechtenstein flag  Lichtenštajnsko lithuania_large.gif  Litva
luxembourg.gif  Luxembursko malta.gif  Malta montenegro flag  Čierna Hora
netherlands.gif  Holandsko norway flag  Nórsko poland.gif  Poľsko
portugal.gif  Portugalsko romania.gif  Rumunsko serbia flag  Srbsko
slovakia.gif  Slovensko slovenia.gif  Slovinsko spain.gif  Španielsko
sweden.gif  Švédsko turkey flag  Turecko unitedkingdom.gif  Spojené kráľovstvo

 

Celoeurópsky prieskum verejnej mienky na tému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci – 2009

Čo si Európania myslia o svojich pracovných podmienkach?

Výsledky prieskumu verejnej mienky obsahujú aktuálne a spoľahlivé údaje o tom, ako ľudia vnímajú svoje pracovné prostredie, napríkladEU poll on OSH perception 2009

 • rozhodujúce faktory pri hľadaní nového pracovného miesta
 • práca ako príčina zhoršenia zdravotného stavu
 • vývoj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vplyv hospodárskej krízy na pracovné podmienky
 • úroveň informovanosti o rizikách ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri práci

Prevziať výsledky

 

austria.gif  Rakúsko belgium.gif  Belgicko NL   Belgicko FR bulgaria.gif  Bulharsko
cyprus.gif  Cyprus czechrepublic.gif  Česká republika denmark.gif  Dánsko
estonia.gif  Estónsko finland.gif  Fínsko france.gif  Francúzsko
germany.gif  Nemecko greece.gif  Grécko hungary.gif  Maďarsko
ireland.gif  Írsko italy flag  Taliansko latvia.gif  Lotyšsko
lithuania_large.gif  Litva luxembourg.gif  Luxembursko malta.gif  Malta
netherlands.gif  Holandsko poland.gif  Poľsko portugal.gif  Portugalsko
romania.gif  Rumunsko slovakia.gif  Slovensko slovenia.gif  Slovinsko
spain.gif  Španielsko sweden.gif  Švédsko unitedkingdom.gif  Spojené kráľovstvo

 

Iné zdroje informácií o štatistikách týkajúcich sa BOZP 

Európske zdroje

Medzinárodné zdroje

 

zahrnuté do: ,