Prevencia poškodení podporno-pohybovej sústavy v rozmanitých skupinách pracovnej sily: rizikové faktory v prípade žien, migrantov a LGBTI osôb

Keywords:
V tejto správe sa skúma prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako aj súvisiace fyzické, psychosociálne, individuálne a organizačné rizikové faktory v troch špecifických skupinách zamestnancov: žien, migrantov a LGBTI osôb. Odhaľuje, prečo sú zamestnanci v týchto skupinách častejšie vystavení rizikovým faktorom súvisiacim s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a prečo častejšie hlásia zdravotné problémy vrátane poškodení podporno-pohybovej sústavy, ako to býva v prípade iných zamestnancov.
Terénne prieskumy vykonávané formou rozhovorov s odborníkmi, stretnutia osobitných skupín so zamestnancami a detailné analýzy prípadových štúdií podporujú, dopĺňajú a bližšie spresňujú súčasné informačné materiály.
Nakoniec sa v správe ponúkajú odporúčania pre politiky zamerané na riadenie zdravotných rizík a predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy v každej z troch uvedených skupín.
Prevziať in: en