Činnosti v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti – zistenia z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER)

Keywords:

V tejto správe sa skúmajú hlavné riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Európe vrátane rizík súvisiacich s ochorením COVID-19. Analyzujú sa v nej údaje z troch vĺn Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER). Túto analýzu dopĺňajú rozhovory s kľúčovými odborníkmi v oblasti BOZP a zainteresovanými stranami z daného odvetvia.

Poskytuje prehľad trendov v oblasti riadenia BOZP so zameraním na ergonomické a psychosociálne riziká, stimuly a prekážky riadenia BOZP v danom odvetví a účasť zamestnancov na BOZP. V správe sa uvádzajú zistenia týkajúce sa tohto odvetvia, pričom sa ponúka porovnanie medzi európskymi krajinami a tiež s inými odvetviami. Na základe týchto analýz a zistení sú predstavené aj možné poznatky na zlepšenie BOZP v tomto odvetví.  

Prevziať in: en