Štúdia o uskutočniteľnosti vývoja telefonického prieskumu podporovaného počítačom na odhadnutie expozície zamestnancov karcinogénom v Európskej únii

Keywords:

Expozícia karcinogénom môže viesť k rakovine, ktorá je jednou z najhlavnejších príčin úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Spoľahlivé údaje o expozícii karcinogénom na pracoviskách sú nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu zdravia európskych zamestnancov. V tejto správe sú uvedené zistenia štúdie o uskutočniteľnosti vypracovania prieskumu na základe úspešného austrálskeho prieskumu, v ktorom by sa získali informácie o takýchto expozíciách priamo od zamestnancov. Na základe zozbieraných údajov by sa na vyhodnotenie expozícií v EÚ použil systém založený na algoritme.

V štúdii sa dospelo k záveru, že pri rozumnej investícií času a finančných prostriedkov by bolo možné prispôsobiť austrálsky prieskum použitiu v EÚ. 

Prevziať in: en