Zhrnutie: Súčasné a vznikajúce otázky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v odvetví zdravotnej starostlivosti vrátane domácej a komunitnej starostlivosti

Keywords:

Toto zhrnutie poskytuje prehľad o súčasných a vznikajúcich otázkach BOZP pre zamestnancov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a o tom, aký vplyv majú na ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ako ovplyvňujú kvalitu starostlivosti, ktorú poskytujú. Spája sa v ňom prehľad literatúry a odpovede z dotazníka, ktorý bol zaslaný odborníkom na BOZP vo všetkých členských štátoch, čo umožňuje porovnanie zistení z literatúry so zisteniami z tzv. prvej línie. V správe sa zdôrazňujú výzvy, ktorým odvetvie čelí, vrátane nedostatku kvalifikovaných a skúsených odborníkov, starnúcich zamestnancov, zvýšenému používaniu technológie vyžadujúcej si nové zručnosti a zavedenia nových spôsobov poskytovania starostlivosti na riešenie mnohých chronických stavov. Na základe toho, že ľudia žijú dlhšie a čoraz viac potrebujú dlhodobú starostlivosť, sa dôraz presúva z prostredia akútnej nemocničnej starostlivosti do starostlivosti v spoločenstve a domovoch ľudí. Prostredie domácej starostlivosti predstavuje osobitne zložité pracovné prostredie z dôvodu malých pracovných priestorov, chýbajúcej odbornej prípravy, práce osamote, malého alebo žiadneho dohľadu a nutnosti čeliť rovnakým nebezpečenstvám, ako sú nebezpečenstvá vyskytujúce sa napríklad v nemocniciach, ale pre ktoré nie sú zavedené dostatočné opatrenia na kontrolu rizík.

Prevziať in: cs | de | el | es | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |