Kampaň na roky 2016 - 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom kampane Zdravé pracoviská, ktorá bude prebiehať v rokoch 2016 až 2017.

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017 má tri kľúčové ciele:

 1. propagovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života,
 2. predchádzať zdravotným problémom počas celého pracovného života,
 3. ponúkať zamestnávateľom a zamestnancom spôsoby na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou a
 4. podporovať výmenu informácií a dobrej praxe.

Odôvodnenie

Prečo je táto kampaň taká dôležitá?

Európska pracovná sila starne. Vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje, v dôsledku čoho sa predlžuje aj pracovný život.

Práca prospieva fyzickému a duševnému zdraviu a dobré riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zvyšuje produktivitu a efektivitu. Demografické zmeny môžu spôsobovať problémy, ale zaistenie udržateľného pracovného života prispieva k zvládnutiu týchto výziev.

Podujatia kampane

 • Začiatok kampane: apríl 2016
 • Európske týždne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: október 2016 a 2017
 • Predstavenie víťazných príspevkov v rámci súťaže Cena za dobrú prax: apríl 2017
 • Samit kampane Zdravé pracoviská: november 2017.

Počas celej kampane bude prebiehať aj mnoho menších podujatí. Ak chcete získať ďalšie informácie o pracovných seminároch, seminároch a príležitostiach na vytváranie sietí, neváhajte nás kontaktovať.

Kto sa môže zapojiť? Ako sa môžete zapojiť?

Do kampane sa môžu zapojiť jednotlivci, ako aj organizácie rôznych veľkostí zo všetkých odvetví vrátane malých a stredných podnikov. Je určená najmä:

 • manažérom, zamestnancom povereným dohľadom a zamestnancom,
 • odborovým zväzom a zástupcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • odborníkom z oblasti BOZP a ľudských zdrojov,
 • profesijným združeniam,
 • poskytovateľom odbornej prípravy a vzdelávania.

Vyzývame vás, aby ste:

 • využívali materiály kampane,
 • organizovali činnosti a podujatia,
 • používali nástroje na riadenie otázok týkajúcich sa veku,
 • sa zapojili do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská,
 • sa zúčastnili na Európskych týždňoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rokoch 2016 a 2017,
 • ste sa stali oficiálnym partnerom kampane alebo národným partnerom kampane,
 • ste sledovali kampaň na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, LinkedIn alebo v iných sociálnych médiách.

Praktická pomoc

Na webovej lokalite venovanej kampani www.healthy-workplaces.eu je od jej oficiálneho uvedenia v apríli 2016 k dispozícii mnoho materiálov vrátane:

 • správ a prípadových štúdií o riadení BOZP v súvislosti so starnutím pracovnej sily,
 • praktického elektronického sprievodcu venovaného riadeniu BOZP v súvislosti so starnutím pracovnej sily,
 • prezentácií vo formáte PowerPoint, plagátov, letákov a ďalších materiálov kampane,
 • informácií o súťaži o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská,
 • infografík a
 • animovaných videí.