Financie a rozpočet

Agentúru EU-OSHA financuje Európska únia.

Rozpočtový orgán EÚ, ktorý je zložený z Európskeho parlamentu (priamo volení poslanci) a Rady Európskej únie (zástupcovia vlád 27 členských štátov), každoročne prideľuje agentúre EU-OSHA finančné prostriedky.

Agentúra EU-OSHA tiež realizuje konkrétne projekty, na ktoré EÚ vyčleňuje samostatné finančné prostriedky. Sú to napríklad rozsiahly pilotný projekt o bezpečnosti a ochrane zdravia starších zamestnancov a projekt zaoberajúci sa bezpečnosťou a ochranou zdravia v krajinách európskeho susedstva a partnerských krajinách.

Riadne finančné hospodárenie

Plnenie rozpočtu agentúry EU-OSHA sa riadi jej nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré zaručuje transparentnosť a zodpovednosť.

Agentúra EU-OSHA používa riadenie podľa činností a rozpočtový systém, ktorý jej umožňuje podrobne monitorovať náklady na činnosti. Pomôže to zabezpečiť, aby agentúra využila svoje prostriedky čo najlepšie.

Prečítajte si nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňuje na rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (len v angličtine).

Finančné a rozpočtové údaje podľa rozpočtového roku