Tlačové správy

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Inteligentné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú prísľubom ochrany a pohodlia na vysokej úrovni vďaka vylepšeným materiálom alebo elektronickým komponentom. Ak sa však majú stať realitou na všetkých pracoviskách v Európe, musí sa odstrániť niekoľko prekážok. Predmetom nového diskusného dokumentu sú existujúce možnosti a riziká, ktoré prinášajú tieto nové technológie.

Hoci v popredí stoja organizačné opatrenia a kolektívna ochrana, používanie OOPP sa stáva inteligentným doplnkom.

01/06/2020

© EU-OSHA

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách.

Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za BOZP, národné stratégie, pracovné podmienky a štatisticky BOZP. Môžete vizualizovať a porovnávať údaje, vytvoriť infografiky a stiahnuť správy na vybrané témy.

Barometer BOZP sa pravidelne aktualizuje o nové ukazovatele, údaje a funkcie.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré patria napríklad kampane na zvyšovanie informovanosti, alebo kontroly, resp. právne predpisy. Dôraz sa kladie na možnosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy, predovšetkým v MSP. Šesť iniciatív je opísaných podrobnejšie, pričom sa pozornosť sústreďuje na praktické opatrenia, ktoré boli prijaté na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy.

08/05/2020 - 01:45
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) predstaví výsledky Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) v predvečer Dňa Európy. Zistenia poskytujú aktuálny obraz o tom, ako pracoviská v Európe v súčasnosti riadia bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Politická správa prináša hlavné zistenia z prieskumu, pričom upriamuje pozornosť na hlavné rizikové faktory hlásené z pracovísk, vznikajúce riziká a znepokojujúce trendy.

Pages

Pages