Tlačové správy

28/07/2020 - 01:15
Nová správa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prináša prehľad výsledkov veľkého projektu zameraného na riešenie vystavenia biologickým látkam na pracovisku a súvisiacich účinkov na zdravie. Hoci sa tento projekt uskutočnil ešte pred pandémiou COVID-19, jeho výsledky sú mimoriadne aktuálne vzhľadom na globálnu situáciu. Výsledky pokrývajú kritické okruhy, zraniteľné skupiny, vznikajúce riziká a monitorovacie systémy.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví?

Náš diskusný dokument prináša prehľad poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

V novej správe sú zhrnuté výsledky viacročného projektu agentúry EU-OSHA, ktorý sa zameral na výskum, politiku a prax v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou, a skúmal podporu rozvoja stratégií na riešenie tohto prevládajúceho bezpečnostného a zdravotného problému na pracoviskách v Európe.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do nášho nástroja na vizualizáciu údajov ESENER boli pridané najnovšie údaje z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019.

Odteraz je možné porovnávať výsledky prieskumov ESENER z roku 2019 a 2014 na európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni a podľa odvetvia či veľkosti podniku.

Pages

Pages