Tlačové správy

15/10/2020
Staying safe down on the farm

Poľnohospodárstvo je odvetvie s jedným z najvyšších výskytov poškodení podporno-pohybovej sústavy, pretože tradične zahŕňa manipuláciu s ťažkým nákladom, opakované pohyby a statické polohy. Nový diskusný dokument sa na základe príkladu regiónu Marche v Taliansku snaží preskúmať spôsob, akým je možné pomocou mechanizácie obmedziť rizikové faktory zapríčiňujúce poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

12/10/2020 - 15:00
Bolesť chrbta? Bolesť krku spôsobená prácou? Nie ste v tom sami. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022, ktorá sa zameriava na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Spustenie predstavuje začiatok programu podujatí a činností zameraných na zvyšovanie informovanosti o tomto probléme, ktorý postihuje milióny pracovníkov po celej Európe, a o spôsobe, ako ho riešiť.
02/10/2020

Všetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa poukazuje sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, ako aj na ich prevenciu a riadenie.

Stiahnite si základné materiály o kampani, praktické nástroje a usmernenia a prečítajte si prípadové štúdie o tomto bežnom zdravotnom probléme súvisiacom s prácou, ktorému však dá predchádzať a ktorý postihuje všetky vekové skupiny a všetky povolania.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Pracovné exoskeletony sú pomocné nositeľné zariadenia, ktoré znižujú fyzickú záťaž pri práci. Ponúkajú riešenia tam, kde iné technické, organizačné alebo ergonomické opatrenia nepostačujú. Napriek tomu je ich využitie obmedzené. Dizajn zameraný na človeka a hodnotenie biomechanických rizík zaručujú prijateľnosť a širšie využitie týchto zariadení, ako aj k ich účinnosť pri prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Vzhľadom na blížiaci sa oficiálny začiatok kampane Zdravé pracoviská 2020 – 2022 sa uskutoční virtuálna schôdza partnerov kampane určená zástupcom európskych a medzinárodných organizácií, kde sa môžu informovať o kampani a výhodách oficiálneho partnerstva kampane.

Schôdzou, ktorá sa kvôli koronakríze uskutoční online, sa začne lehota na podávanie žiadostí o partnerstvo. Stať sa oficiálnym partnerom kampane predstavuje pre organizácie možnosť výmeny skúseností, propagovanie osvedčených postupov a zviditeľnenie.

Pages

Pages