You are here

Riadiaca rada a predsedníctvo

Riadiaca rada

Rada stanovuje stratégiu a ciele agentúry a zodpovedá sa jej riaditeľ agentúry. Vychádza zo zakladajúceho nariadenia a rokovacieho poriadku. Rada menuje riaditeľa a prijíma tieto kľúčové dokumenty:

Členovia rady sú menovaní v súlade so zakladajúcim nariadením agentúry EU-OSHA. Rada menuje zástupcov troch hlavných záujmových skupín – vlády, zamestnávateľov a združení zamestnancov – za každý členský štát. Európska komisia menuje svojich vlastných členov.

Úloha predsedu riadiacej rady každý rok rotuje medzi zástupcami troch hlavných záujmových skupín. Rada zasadá dvakrát ročne a zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné, pozri členov rady a ich zástupcov, vrátane vyhlásení o záujme a súhrnov životopisov.

Predsedníctvo riadiacej rady

Je to menšia riadiaca skupina, ktorá pozostáva z 11 členov rady. Zasadá trikrát ročne a dohliada na prípravu a vykonávanie rozhodnutí rady. Zápisnice zo zasadnutí predsedníctva sú tiež verejne dostupné (pozri ďalej).

Pozri členov predsedníctva a ich zástupcov.