Správna rada a výkonná rada

Kto prijíma hlavné rozhodnutia v agentúre EU-OSHA?

Správna rada

Správna rada stanovuje stratégie a ciele agentúry a výkonný riaditeľ sa jej musí zodpovedať. Vychádza zo zakladajúceho nariadenia a rokovacieho poriadku. Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa a prijíma tieto kľúčové dokumenty:

Členovia rady sú vymenovaní v súlade so zakladajúcim nariadením agentúry EU-OSHA. Rada vymenúva zástupcov troch hlavných záujmových skupín – vlády, zamestnávateľov a združení zamestnancov – za každý členský štát. Európska komisia vymenúva svojich členov a Európsky parlament vymenúva nezávislého experta.

Predsedníctvo správnej rady každý rok rotuje medzi zástupcami troch hlavných záujmových skupín. Správna rada zasadá najmenej dvakrát ročne a zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné, pozri členovia správnej rady, vrátane vyhlásení o záujmoch a neexistencii konfliktu záujmov, ako aj súhrnov životopisov.

Výkonná rada správnej rady

Je to menšia riadiaca skupina, ktorá pozostáva z 8 členov správnej rady. Zasadá trikrát ročne a dohliada na prípravu a vykonávanie rozhodnutí správnej rady. Zápisnice zo zasadnutí výkonnej rady sú tiež verejne dostupné (pozri ďalej).

Pozri členovia výkonnej rady a ich zástupcovia.