Ženy a starnúca pracovná sila: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – prehľad výskumu – zhrnutie

Keywords:

V tomto dokumente sú zhrnuté zistenia o vzájomnom pôsobení medzi rodom a vekom v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Zdôrazňuje sa v ňom potreba zohľadniť zmeny súvisiace s vekom vo vzťahu k (biologickým) rozdielom medzi pohlaviami (ako je napr. menopauza, o ktorej výskum chýba) a rodovými rozdielmi (spoločensky vytvorenými) vrátane vertikálnej (hierarchické rozdiely) a horizontálnej (prevládajúcej v rôznych odvetviach) segregácie, v dôsledku ktorých sú ženy vystavené odlišným rizikám ako muži. Dospelo sa k záveru, že pri pretrvávaní takýchto rozdielov počas pracovného života treba do hodnotenia rizík v rámci celoživotného prístupu začleniť tak rodové hľadisko, ako aj starnutie.

Prevziať in: en