Poškodenia podporno-pohybovej sústavy: určenie a prevencia rizík pri práci pre ženy, migrantov a LGBTI osoby

Keywords:

Pracovná sila v rámci Európy je čoraz rozmanitejšia, pričom na pracovnom trhu narastá podiel osobitných skupín, napríklad žien, migrantov a LGBTI osôb.

V tomto informačnom liste sa zdôrazňuje, že uvedené skupiny sú určitým rizikám vystavené viac než väčšina ostatných pracovníkov. Tieto riziká, medzi ktoré patrí aj obťažovanie, neistota zamestnania a nízka mzda, sa spájajú so zvýšeným rizikom výskytu poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Zohľadnenie otázok rodovej rovnosti a rozmanitosti pri hodnotení rizík má zásadný význam pre zdravé a produktívne pracoviská. V informačnom liste sú uvedené príklady iniciatív a postupov spoločností zameraných na predchádzanie rizikám súvisiacim s poškodením podporno-pohybovej sústavy medzi týmito skupinami pracovníkov.

Prevziať in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |