Експозиция на биологични агенти и свързаните с нея здравословни проблеми в сектора на земеделието

Keywords:

Настоящият документ за обсъждане представя констатациите от проучване в потвърждение на това, че работниците в сектора на земеделието — земеделски стопани, селскостопански работници и работници в парници — са изложени на голям риск от експозиция на биологични агенти на работното място. Поради естеството на работата си тези работници редовно влизат в контакт с разнообразен набор от биологични агенти, което води до силно разпространение на свързани с работата заболявания в този сектор.

В документа за обсъждане се разглеждат последиците за здравето, произтичащи от тази експозиция, и се обръща внимание както на работниците, които са най-уязвими, така и на възникващите рискове. В него се предлагат примери за успешни политически мерки, които понастоящем са установени в Европа и начини за гарантиране на подобрена превенция.

 

 

Изтегляне in: bg | el | en | lt |