You are here

Финанси и бюджет

ЕU-OSHA се финансира от Европейския съюз.

Всяка година на ЕU-OSHA се предоставят средства от бюджетния орган на ЕС, състоящ се от Европейския парламент (пряко избрани членове на ЕП) и Съвета на Европейския съюз (представители на правителствата на 28-те държави членки).

ЕU-OSHA ръководи освен това специфични проекти, за които се заделят отделни средства от ЕС. Примерите включват крупен пилотен проект относно безопасността и здравето на по-възрастните работници и друг, посветен на безопасността и здравето при работа в държавите от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.

Добро финансово управление

Изпълнението на бюджета на ЕU-OSHA се управлява от финансовия регламент на агенцията, което осигурява прозрачност и отчетност.

ЕU-OSHA използва система на управление и бюджетиране, основана на дейности, която ѝ дава възможност да следи отблизо разходите за своите дейности. Това помага да се гарантира, че агенцията използва оптимално ресурсите си.

Прочетете финансовия регламент и правилата за прилагане на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (само на английски език).

Финансова и бюджетна информация по финансова година