Финанси и бюджет

ЕU-OSHA се финансира от Европейския съюз.

Всяка година на ЕU-OSHA се предоставят средства от бюджетния орган на ЕС, състоящ се от Европейския парламент (пряко избрани членове на ЕП) и Съвета на Европейския съюз (представители на правителствата на 27-те държави членки).

ЕU-OSHA ръководи освен това специфични проекти, за които се заделят отделни средства от ЕС. Примерите включват крупен пилотен проект относно безопасността и здравето на по-възрастните работници и друг, посветен на безопасността и здравето при работа в държавите от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство.

Добро финансово управление

Изпълнението на бюджета на ЕU-OSHA се управлява от финансовия регламент на агенцията, което осигурява прозрачност и отчетност.

ЕU-OSHA използва система на управление и бюджетиране, основана на дейности, която ѝ дава възможност да следи отблизо разходите за своите дейности. Това помага да се гарантира, че агенцията използва оптимално ресурсите си.

Прочетете Финансовия регламент, приложим към бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (само на английски език).

Финансова и бюджетна информация по финансова година