Управителен съвет и изпълнителен съвет

Кои са основните отговорни лица в EU-OSHA?

Управителен съвет

Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията, a Изпълнителният директор се отчита пред него. Работата му се регулира от учредителния регламент и Правилника за дейността. Управителният съвет назначава Изпълнителния директор и приема следните важни документи:

Членовете на Управителния съвет се избират в съответствие с учредителния регламент на EU-OSHA. Съветът назначава представители на трите основни заинтересовани групи — правителства, профсъюзи и организации на работодателите — за всяка държава членка. Европейската комисия избира свои представители, а Европейският парламент избира независим експерт.

Председателството на управителния съвет се осъществява на ротационен принцип всяка година от представители на една от трите основни заинтересовани групи. Управителният съвет заседава поне два пъти годишно, а протоколите от тези заседания са обществено достъпни. Вижте списъка с членовете на управителния съвет, както и декларации за липса на конфликт на интереси и кратки автобиографии.

Изпълнителен съвет на управителния съвет

Това е по-малка ръководна група, състояща се от 8 представители на управителния съвет. Тя заседава три пъти годишно и следи за подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет. Протоколите от заседанията на изпълнителния съвет също са достъпни за обществеността (вж. по-долу).

Вж. членовете на изпълнителния съвет и техните заместници.