Управителен съвет и изпълнителен съвет

Кои са основните отговорни лица в EU-OSHA?

Управителен съвет

Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията, a Изпълнителният директор се отчита пред него. Работата му се регулира от учредителния регламент и Правилника за дейността. Управителният съвет назначава Изпълнителния директор и приема следните важни документи:

Членовете на Управителния съвет се избират в съответствие с учредителния регламент на EU-OSHA. Съветът назначава представители на трите основни заинтересовани групи — правителства, профсъюзи и организации на работодателите — за всяка държава членка. Европейската комисия избира свои представители, а Европейският парламент избира независим експерт.

Председателството на управителния съвет се осъществява на ротационен принцип всяка година от представители на една от трите заинтересовани групи. Управителният съвет заседава два пъти годишно, а протоколите от тези заседания са обществено достъпни, вж. членовете на управителния съвет, както и декларации за конфликт на интереси и кратки автобиографии.

Изпълнителен съвет на управителния съвет

Това е по-малка ръководна група, състояща се от 8 представители на управителния съвет. Тя заседава три пъти годишно и следи за подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет. Протоколите от заседанията на изпълнителния съвет също са достъпни за обществеността (вж. по-долу).

Вж. членовете на изпълнителния съвет и техните заместници.