You are here

Управителен съвет и бюро

Управителен съвет

Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията и се отчита пред Директора. Работата му се регулира от учредителния регламент и Правилника за дейността. Управителният съвет назначава Директора и приема следните важни документи:

Членовете на Управителния съвет се избират в съответствие с учредителния регламент на EU-OSHA. Съветът назначава представители на трите основни заинтересовани групи – правителства, профсъюзи и организации на работодатели – за всяка държава членка. Европейската комисия назначава членовете, които са нейни представители.

Ролята на председател на Управителния съвет се заема на ротационен принцип всяка година от представител на една от трите заинтересовани групи. Управителният съвет се свиква два пъти годишно, а протоколите от тези срещи са обществено достъпни, запознайте се с членовете на Управителния съвет и техните заместници, както и декларации за конфликт на интереси и кратки автобиографии.

Бюро на Управителния съвет

Това е по-малка ръководна група, състояща се от 11 представители на Управителния съвет. Бюрото се свиква три пъти годишно и следи за подготовката и изпълнението на решенията на Управителния съвет. Протоколите от заседанията на Бюрото също са достъпни за обществеността (вж. по-долу).

Запознайте се с членовете на Бюрото и техните заместници.