Kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti o expozícii karcinogénom na pracovisku – kampaň „No Time to Lose“ (Nestrácajme čas)

Keywords:

Táto prípadová štúdia sa zameriava na spôsob, akým Inštitút bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IOSH) organizoval kampaň s názvom „No Time to Lose“ (Nestrácajme čas) na boj proti rakovine z povolania. Na základe podpory viac než 220 organizácií a spolupráce s partnermi na celom svete sa kampani podarilo dosiahnuť globálny vplyv, pričom viac ako 100 významných podnikov sa zaviazalo riadiť expozície na pracovisku. Faktory úspešnosti zahŕňali starostlivé plánovanie a podrobné konzultácie, ako aj zapracovanie spätnej väzby z cieľových odvetví do materiálov kampane. Úspech kampane sa pripisuje sčasti neustálemu hodnoteniu. Kampaň zahŕňa hlavné rizikové faktory, ako napr. emisie dieselových motorov, azbest, slnečné žiarenie a kryštalický kremík.

Prevziať in: en