Norges tverretatlige samarbeid om kriminalitetsbekjempelse: støtte til etterlevelse av arbeidsmiljøstandarder (Case NO2)

Keywords:

Norges tverretatlige samarbeid om kriminalitetsbekjempelse sprang ut fra et statlig initiativ for å takle problemstillinger knyttet til arbeidslivskriminalitet og såkalt sosial dumping. Denne kasusstudien ser på hvordan samarbeidet håndterer brudd på arbeidsmiljølovgivningen (arbeidslivskriminalitet) og ivaretar arbeidsmiljøet for utenlandske arbeidstakere (sosial dumping).

Samarbeidet på tvers av de fire deltakende etatene byr på utfordringer, bl.a. informasjonsdeling og mangel på et felles IT-system. Det har imidlertid lyktes med å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Last ned in: en