Akcenti

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Divu dienu ilgajā pasākumā, kas norisinājās Bilbao, sapulcējās politikas veidotāji, sociālie partneri, EU-OSHA kontaktpunktu pārstāvji, oficiālie kampaņas partneri, plašsaziņas līdzekļu partneri un citas ieinteresētās personas, lai atzīmētu kampaņas “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas” beigas.

Īpaši emocionālā ceremonijā tika pasniegtas veselīgu darbavietu labas prakses balvas un delegāti apmainījās ar labu praksi, pārrunāja gūtās atziņas un pauda apņēmību kopīgi risināt turpmākas problēmas.

27/11/2019

Lai atbalstītu Ceļvedi par kancerogēnām vielām, Somija kā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts 27.–28. novembrī rīko īpašu konferenci par tematu “Sadarbība vēža kā arodslimības izskaušanā”.

Tajā piedalīsies EU-OSHA, kā arī Eiropas Komisijas eksperti, sociālie partneri un valstu iestādes, kas ir atbildīgas par darba drošību.

21/11/2019

© INSHT

Mūsu jaunais ziņojums sniedz pārskatu par zinātnisko literatūru par konkrētām arodslimībām, piemēram, infekcijas slimībām un alerģijām, ko izraisa bioloģiskie aģenti. Tajā iekļauti arī ekspertu aptaujas rezultāti un to sistēmu novērtējums, ko ES dalībvalstis izmanto šādu slimību un riska darījumu uzraudzībai. Ziņojumā sniegti ieteikumi labākai uzraudzības praksei, novēršanas stratēģijām un politikas virzieniem.

Šis darbs ir daļa no liela mēroga projekta, kura uzdevums ir apzināt arodslimības ES darbavietās un nodrošināt labāku profilaksi.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Visā Eiropā uzņēmumi joprojām ziņo par riska faktoriem darbinieku veselībai saistībā ar problemātiskiem cilvēkiem, atkārtotām roku kustībām, kā arī cilvēku vai smagu kravu celšanu un pārvietošanu. Tas atbilst trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-3) pirmajiem rezultātiem.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Mūsu jaunajā vispārējā Eiropas pārskata ziņojumā un kopsavilkumā ir aplūkots, kā BKAS ietekmē Eiropas darbaspēku, sabiedrību un ekonomiku.

Minētās publikācijas ir daļa no plaša EU-OSHA projekta, kura mērķis ir analizēt valstu un Eiropas līmeņa datus par BKAS, to ietekmi uz veselību un darbu, riska faktorus, profilakses pasākumus un pasākumus saistībā ar atgriešanos darbā.

12/11/2019

EU-OSHA un tās partneri un ieinteresētās personas tiekas Bilbao, lai noslēgtu 2018. un 2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”.

Samitā tiek atzīmēti kampaņas panākumi, un delegātiem tiek sniegta iespēja dalīties ar pieredzi un labāko praksi saistībā ar bīstamu vielu aizstāšanu, kancerogēnu vielu iedarbības mazināšanu un efektīvas profilakses problēmjautājumiem.

07/11/2019

EU-OSHA tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas platforma OiRA ir liels sasniegums aģentūras 25 gadu darbā, veicinot un atvieglojot efektīvu darbavietas riska novērtēšanu un pārvaldību.

Lietotājiem draudzīga tīmekļa platforma palīdz uzņēmumiem visā Eiropā, īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem (MMU), novērtēt un pārvaldīt darba drošības un arodveselības riskus vairākās nozarēs; tā ir pieejama daudzās Eiropas valodās.

OiRA ir būtiska, palīdzot EU-OSHA un tās partneriem atbalstīt MMU, ka arī uzlabot drošību un veselību.

05/11/2019

Sergio da Costa un Maya Kosa filma Bird Island (“Putnu sala”) Leipcigas Starptautiskajā dokumentālo un animācijas filmu festivālā (DOK Leipzig) tika apbalvota labākā darba tematikai veltītā filma.

Godalgotā filma stāsta par rehabilitāciju, pacietību un rūpēm, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ievainotu putnu atveseļošanos putnu rezervātā, salīdzinot ar jauna cilvēka pūlēm atgriezties darbā pēc ilgstošas slimības.

Pages

Pages