Служби за превенция на безопасността и здравето при работа/специалисти в Европа

Keywords:

Документът за обсъждане е в допълнение към темата за ролята на службите за превенция в полза на практическото прилагане на стандартите за безопасност и здраве при работа (БЗР).

Разглежда се ролята на професионалните практики по БЗР на работните места в ЕС през 21-ви век. Това е във връзка с по-широката тема за професионалната помощ за прилагане в практиката, което помага да се установят ограниченията в знанията в момента и основните въпроси за политиките и изследванията в бъдеще. 

Изтегляне in: en