Кръговата икономика и БЗР: Възможни последствия за бъдещите работни места в сектора на отпадъците

Keywords:

Устойчивото бъдеще се нуждае от кръгова икономика, основана на свеждане до минимум на потоците от отпадъци и използването им като ресурси. Това обаче има последици за сектора на отпадъците, и особено за безопасността и здравето при работа (БЗР) на работниците.

Като използва четири сценария за кръговата икономика, този обзор за политиката разглежда какво бъдеще може да има секторът на отпадъците през 2040 г. В него се набелязват проблеми, свързани с БЗР, които са общи за четирите сценария, предизвикателствата, както и възможностите, свързани с автоматизацията на процесите на преработка на отпадъците, приложенията на роботиката и (бързо) променящата се нормативна уредба.

В краткия обзор се „разглежда как могат да бъдат преодолени проблемите, така че да се даде възможност да се осъществи преходът към кръгова икономика“. В него също така се подчертава как други въпроси като новите материали в потоците от отпадъци, намаляването на квалификацията или прекалената зависимост от автоматизирани процеси, могат също да породят рискове за работниците в сектора на отпадъците и как регулирането, стандартизирането и документирането са от ключово значение за намаляване на опасностите за БЗР.

Изтегляне in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |