Doprava a skladovacie služby – zistenia z Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER)

Keywords:

Rozmanité pracovné činnosti v sektore dopravy a skladovania so sebou prinášajú rôzne druhy rizík pre pracovníkov, čo si vyžaduje cielené prístupy k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP).

Táto správa predstavuje poznatky o postupoch riadenia BOZP na európskych pracoviskách v týchto odvetviach, ktoré vychádzajú zo zistení z troch ročníkov prieskumu a sú doplnené z rozhovorov so zástupcami odvetví. Poukazuje sa v nej na niekoľko základných faktorov, ktoré ovplyvňujú postupy riadenia, napríklad veľkosť organizácie a angažovanosť manažmentu, ako aj hlavné rizikové faktory pri práci a zdravotné problémy jej pracovnej sily.

Vzhľadom na hlavné riziká pre BOZP a zdravotné následky, odbornú prípravu a participáciu pracovníkov sa uvádzajú aj politické ukazovatele pre jednotlivé odvetvia.

Prevziať in: en