psychosocial_risks_low_socioeconomic_status_summary_en

Zhrnutie Expozícia psychosociálnemu riziku a následky v oblasti duševného zdravia u európskych pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením

Keywords:

V meniacom sa prostredí na trhu práce pribúdajú stresové faktory v oblasti duševného zdravia. Tento prehľad sa zaoberá psychosociálnymi rizikami a nepriaznivými následkami v oblasti duševného zdravia u európskych pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením. Poukazuje sa v ňom na pandémiu COVID-19 a digitalizáciu ako na silné vonkajšie trendy, ktoré majú vplyv na prítomnosť psychosociálnych rizík a duševného zdravia pri práci v tejto konkrétnej skupine pracovníkov. 

Prehľad ponúka desať osvedčených postupov od spoločností a zainteresovaných strán, ktorými sa zmierňuje rozsah nepriaznivých zdravotných následkov u pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením. Zistenia poskytujú informácie pre budúce smerovanie výskumu a navrhujú politické usmernenia na zlepšenie riadenia a prevencie v oblasti psychosociálnych rizík pre skupinu pracovníkov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením.

Prevziať in: el | en | sk |