Holandsko: Znižovanie expozície pracovníkov škodlivému prachu v sektore rastlinnej výroby

Keywords:
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Ocenená organizácia 

Pracovníci na farmách môžu byť vystavení škodlivému prachu z kryštalického kremíka z pôdy, čo predstavuje riziko pre zdravie.

Malý holandský poľnohospodársky podnik Mansholt BV v spolupráci s organizáciou Stigas, ktorá pôsobí v oblasti sektorovej ochrany zdravia pri práci, vyriešil problém expozície prachu pri triedení zemiakov tak, že zaviedol celý rad spoločných technických a organizačných opatrení na minimalizáciu tvorby prachu. Postupne – aby sa náklady rozložili na dlhšie obdobie – sa vymenilo strojové vybavenie a zmenili sa postupy, zakúpil sa vysávač a elektrický vysokozdvižný vozík, aby sa v priestoroch farmy odstránila expozícia výfukovým plynom z nafty, a pracovníci sa aktívne zapájali do hľadania a realizácie riešení.

Prístup farmy Mansholt BV je dobrým príkladom toho, ako môžu malé podniky s obmedzenými zdrojmi dosiahnuť skutočné zlepšenia z hľadiska bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

Prevziať in: en | is | nl |