Pohľad inšpektorov práce na povolania a odvetvia vnímané ako vysokorizikové v Európe: prieskum EU-OSHA-SLIC

Keywords:

Vzhľadom na to, že sa svet práce neustále mení, sú potrebné nové perspektívy na riešenie aktuálnych problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pričom je nevyhnutné zhromažďovanie primárnych údajov priamo zo zdroja. Predbežné výsledky inovatívneho prieskumu agentúry EU-OSHA a Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), ktorý využíva odborné znalosti inšpektorov práce, slúžia ako významný odrazový mostík.

Údaje poukazujú na vysokorizikové povolania a odvetvia a ponúkajú poznatky, ktoré možno použiť na zvýšenie informovanosti, účinné zacielenie opatrení a informovanie o odbornej príprave. Okrem toho môžu výsledky pomôcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú pozornosť, a určiť účinné opatrenia na zmiernenie rizík, ktorým pracovníci čelia. Poukazuje sa aj na úlohu inšpektorov práce počas pandémie ochorenia COVID-19.

Prevziať in: en