Analýza prípadových štúdií o práci s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

V tejto správe je predstavených osem prípadových štúdií o osobách trpiacich chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, ktorí sa po pracovnej neschopnosti úspešne vrátili do práce alebo ktorí s takýmto chronickým poškodením naďalej pracovali. Cieľom štúdií je preskúmať skúsenosti týchto pracovníkov – prijatých do zamestnania v rôznych organizáciách, odvetviach a európskych krajinách – s cieľom identifikovať osvedčené postupy.

Medzi faktory úspechu, na ktoré sa poukázalo v týchto prípadoch, patria včasná intervencia, podpora nadriadených a kolegov a otvorená komunikácia. Ľuďom pomohli zotrvať v zamestnaní často jednoduché opatrenia. V analýze sa sleduje aj prenosnosť intervencií na iné organizácie a výhody, ktoré má udržanie si skúsených zamestnancov.

Prevziať in: en