You are here

Hovedpunkter

22/03/2018

EU-OSHA ønsker tilbakemelding på sine aktiviteter og resultater for å gjøre sin innsats enda mer relevant i framtiden. Du kan hjelpe oss med dette ved å fylle ut dette korte spørreskjemaet — det vil ikke ta deg mer enn et kvarter.

Undersøkelsen gjennomføres på vegne av EU-OSHA av et konsortium bestående av ICF og GfK. Skjemaet kan fylles ut på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk.

12/03/2018

En ny rapport som analyserer funnene fra den andre europeiske virksomhetsundersøkelsen om nye og voksende risikoer (ESENER-2) gir en bred oversikt over europeisk praksis innen sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS). Rapporten understreker at selv om tradisjonelle sikkerhetsrisikoer i stor grad er godt ivaretatt over hele Europa, er ikke helse og psykososiale risikoer like godt behandlet. Det er et behov for å utvide dagens trender slik at ivaretakelsen av helse- og psykososiale risikoer bedres som en del av en god HMS-praksis.

08/03/2018

På den internasjonale kvinnedagen den 8. mars ønsker EU-OSHA økt bevisstgjøring om risikoer og følgene av dem for kvinner når det gjelder HMS-styring, spesielt med fokus på eldre kvinnelige arbeidstakere.

Kjønnsspesifikke forskjeller på arbeidsplassen kan føre til at kvinners velferd på arbeidsplassen synker som følge av manglende karrieremuligheter. Kvinner generelt, og eldre kvinner spesielt, utsettes også for andre risikoer enn sine mannlige motstykker gjennom hele arbeidslivet. 

06/03/2018

Lanseringen av 2018-19-kampanjen “Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” nærmer seg med stormskritt. På møtet for EU-OSHAs kampanjepartnere i Brussel 20. mars møtes europeiske og internasjonale organisasjoner, selskaper og mediepartnere som ønsker å bli kampanjepartnere eller fornye sitt partnerskap.

Dette møtet er en ideell anledning til å bygge nettverk og utveksle tanker om hvordan de gjennom sine aktiviteter kan bidra aktivt til å fremme kampanjens mål.

13/02/2018

Farlige stoffer fortsetter å være en stor HMS-utfordring som påvirker millioner av arbeidstakere over hele Europa. Men utbredelsen av denne eksponeringen og risikoen som følger av den, blir ofte undervurdert eller ignorert.

EU-OSHAs kommende kampanje Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer utfordrer vanlige misoppfatninger, øker bevisstheten om risikoer og formidler god praksis og ressurser for effektiv håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

02/02/2018

Hjelp oss med å øke bevisstheten om kreft — den viktigste årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU — og viktigheten av forebygging av kreft, på #WorldCancerDay.

EU-OSHA holdt nylig et seminar om rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft. God politikk på dette området er avgjørende for å hjelpe kreftoverlevere til å lykkes med å vende tilbake til arbeidet.

25/01/2018

HMS i små og svært små bedrifter står øverst på prioriteringslisten for ledende HMS-eksperter og politiske beslutningstakere på et seminar i EU-OSHAs regi.

Sammen med EU-OSHAs styre og andre berørte interessenter drøfter kommissær Marianne Thyssen de nyeste funnene i prosjektet for små og svært små bedrifter. Dette er nå tilgjengelig i to omfattende rapporter.

Pages