Översyn av framgångsrika initiativ inom benchmarking på arbetsmiljöområdet

Keywords:

Inom Europeiska arbetsmiljöbyrån har benchmarking definierats som ”en planerad process genom vilken en organisation jämför sina arbetsmiljöprocesser och resultat med andra för att lära sig hur olyckor och ohälsa kan minska, hur efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen kan förbättras och/eller hur kostnaderna för efterlevnad kan minska”. Med hjälp av denna definition var det övergripande målet för projektet att se över benchmarking av de arbetsmiljösystem som har inrättats på sektors- och medlemsstatsnivå liksom på europeisk nivå. Forskningen ska också undersöka vilka fördelar och begränsningar dessa system kan medföra, och identifiera nyckelfaktorer och de huvudsakliga hinder som kan äventyra dess framgång.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |