Hlavní zprávy

Back to highlights

Nový průzkum EU odhaluje, že stres na pracovišti je v Evropě od pandemie covidu-19 na vzestupu

Image

Podle průzkumu agentury EU-OSHA Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii více než čtyři z deseti pracovníků (44 %) uvádí, že u nich v důsledku pandemie došlo ke zvýšení stresu při práci.

Agentura EU-OSHA výsledky průzkumu zveřejňuje u příležitosti Světového dne duševního zdraví, který si připomínáme dne 10. října. Poukazují na stresové faktory působící na duševní a fyzické zdraví pracovníků a na opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zavedená na jejich pracovištích.

Téměř polovina respondentů (46 %) uvedla, že se potýká s velkou časovou tísní nebo pracovním přetížením. K dalším faktorům způsobujícím stres patří špatná komunikace nebo spolupráce v rámci organizace a nedostatek kontroly nad pracovním tempem nebo pracovními postupy. Poměrně značný podíl pracovníků uvádí řadu zdravotních problémů souvisejících s prací, které jsou obvykle spojovány se stresem: 30 % respondentů uvedlo alespoň jeden zdravotní problém způsobený nebo zhoršený prací (celková únava, bolesti hlavy, chabozrakost, svalové problémy nebo bolesti).

Nicméně hovořit o duševním zdravím již není tabu. Podle 50 % pracovníků pandemie usnadnila diskusi o tomto tématu na pracovištích. Avšak sdílení svých pocitů není pro všechny pracovníky příjemné. Zatímco 59 % respondentů uvedlo, že hovořit s vedoucím pracovníkem nebo nadřízeným o svém duševním zdraví je pro ně snadné, 50 % se obává, že odhalení informací o duševním zdravotním stavu by mohlo mít nepříznivý dopad na jejich kariéru.

Pokud jde o iniciativy a činnosti zaměřené na prevenci či snižování rizik, 42 % respondentů uvedlo, že jsou na jejich pracovišti poskytovány informace a školení o duševní pohodě a zvládání stresu. K dispozici je rovněž přístup k poradenství a psychosociální podpoře (38 % respondentů), jakož i k osvětovým a dalším činnostem, jejichž cílem je informovat o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví (59 % respondentů).