You are here

Rozvoj IKT a digitalizace práce

Prognostický projekt agentury EU-OSHA se zaměřuje na potenciální dopad rychlého rozvoje informačních a komunikačních technologií (IKT) na BOZP, a to včetně umělé inteligence a robotiky, a z něj vyplývající dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Cílem tohoto projektu je poskytnout tvůrcům rozhodnutí na úrovni EU, vládám členských států, odborovým svazům a zaměstnavatelům potřebné informace o změnách v IKT, jejich dopadu na povahu a místo práce a vznikajících rizicích pro BOZP, která s sebou mohou přinášet.

Projekt tvoří tři pracovní balíčky:

  • Pracovní balíček 1 má za cíl určit klíčové trendy a faktory, které by mohly způsobit nová a vznikající rizika v oblasti BOZP spojená s IKT a změnami místa výkonu práce.
  • Na základě klíčových trendů a faktorů z pracovního balíčku 1 je cílem pracovního balíčku 2 vypracovat možné a přesvědčivé scénáře, jak by pracoviště mohla vypadat v roce 2025, pro ilustraci budoucích výzev v BOZP spojených s rozvojem IKT a místem výkonu práce.
  • Pracovní balíček 3 usiluje o propagaci zjištění projektu za využití scénářů vypracovaných v pracovním balíčku 2 s cílem přezkoumat společně s tvůrci politik možné strategie řešení výzev v oblasti BOZP identifikovaných ve scénářích.

Tyto činnosti by měly přispět k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích v budoucnosti v souladu s inteligentním a udržitelným růstem podporujícím začlenění v EU.

Následné studie se hlouběji zaměřují na důležité oblasti a výzvy, které projekt vyzdvihl.