Трето европейско проучване за новите и възникващите рискове в предприятията (ESENER 3)

Keywords:

В доклада се представя първият анализ на основните констатации и заключения от третото издание на проучването ESENER на EU-OSHA, проведено през 2019 г. Над 45 000 предприятия в 33 държави отговориха на въпроси относно текущото им управление на безопасността и здравето при работа (БЗР), включително за основните задвижващи сили и пречките пред ефективното управление и участието на работниците.

Проучването е съсредоточено по-специално върху управлението на психосоциалните рискове — като например свързаните с работата стрес и тормоз — и включва също така въпроси относно цифровизацията. Като се възприема цялостен поглед към настоящите практики в областта на БЗР в цяла Европа, резултатите от проучването имат за цел да помогнат за разработването на нови политики в областта на БЗР и да гарантират, че рисковете на работните места в Европа се управляват по-ефективно.

Изтегляне in: en