Защита на работещите лица в условията на основана на онлайн платформи икономика: преглед на промените в нормативните уредби и политиките в ЕС

Keywords:

С разрастването на електронната икономика възникват нови заплахи за безопасността и здравето при работа (БЗР) Работата за онлайн платформи — труд, който се осъществява през, във или посредством платформи в интернет — се характеризира с широк кръг работни договорености, а именно непостоянна работа, зависима самостоятелна заетост, работа на парче, надомна работа и работа по проекти за краудсорсинг.

В доклада са описани рисковете за БЗР, които могат да възникнат вследствие на работата за онлайн платформи. Разгледани са също трудностите, които електронната икономика поставя пред настоящите регулаторни подходи към БЗР, и са дадени примери за политики и регулаторни усилия, които се прилагат или са в процес на разработване с цел преодоляване на рисковете и трудностите.

Изтегляне in: en