Констатации на инспекторите по труда относно представата за високорискови професии и сектори в Европа: проучване на EU-OSHA-SLIC

Keywords:

Тъй като трудовият свят продължава да се променя, са необходими нови перспективи, за да се отговори на настоящите опасения, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР), а събирането на първични данни директно от източника е от съществено значение. Предварителните резултати от водещото проучване на EU-OSHA и Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), което използва експертния опит на инспекторите по труда имат важен стимулиращ ефект.

Данните са концентрирани върху високорисковите професии и сектори, като предлагат информация, която може да се използва за повишаване на осведомеността, за ефективно насочване на действията и за информиране на обучението. Освен това констатациите могат да помогнат за определяне на областите, които се нуждаят от внимание, и за оформяне на ефективни мерки за намаляване на рисковете, пред които са изправени работниците. Обърнато е внимание и на ролята на инспекторите по труда по време на пандемията от COVID-19.

Изтегляне in: en