Прогнози за нови и нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа във връзка с цифровизацията до 2025 г.

Keywords:

В настоящия доклад са представени окончателните резултати от значителен проект за изготвяне на прогнози относно развитието на цифровите технологии и от последвалите промени в мястото, времето и начина на работа.

Потенциалното въздействие на тези промени върху безопасността и здравето при работа (БЗР) до 2025 г. е разгледано, като са разработени четири сценария.

Във всеки сценарий са представени различни трудности и възможности във връзка с БЗР. Проучването ще бъде от помощ на читателите да разберат по-добре как се отразява цифровизацията върху безопасността и здравето на работниците в Европейския съюз и да разработят стратегии, които да са по-устойчиви на тези промени в работата и БЗР.

Изтегляне in: en