Условия и правила за безопасност и здраве при работа в микро- и малките предприятия в ЕС — проект SESAME

Keywords:

В настоящия доклад се прави критичен преглед на безопасността и здравето при работа (БЗР) в микро- и малките предприятия. В него се изтъква не само значението на микро- и малките предприятия за икономиката и обществото като цяло, но и факта, че са налице съществени и основателни опасения относно БЗР в тези предприятия. Съществуват значителни данни, които показват по-голям риск от сериозни наранявания и смъртни случаи в микро- и малките предприятия, отколкото в по-големите организации. Обсъждат се основните причини за това, включително ограниченията по отношение на ресурсите в микро- и малките предприятия и мястото им в икономиката. Накрая, в доклада се изтъкват и значителните пропуски в съществуващите познания. Преодоляването им би могло да спомогне за подобряване на правилата за БЗР в микро- и малките предприятия.

Изтеглянеin: en