Work-related musculoskeletal disorders summary

Arbetsrelaterade belastningsbesvär: från forskning till praktik. Vilka lärdomar kan dras?

Keywords:

Trots många initiativ för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär är de fortfarande mycket vanliga runt om i Europa. I denna rapport sammanfattas resultaten i ett storskalig projekt som syftar till att undersöka skälen till detta och identifiera brister både på politisk nivå och vid genomförandet av effektiva åtgärder på arbetsplatserna.Projektet består av tre delar: en genomgång av forskningslitteratur, en analys av 142 nationella politiska initiativ och en kvalitativ forskningsstudie med syfte att identifiera hur belastningsbesvär hanteras i praktiken på arbetsplatser. Genom att samla resultaten från de tre delarna identifieras i rapporten hinder och framgångsfaktorer för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär och flera rekommendationer förs fram riktade till både den politiska nivån och arbetsplatserna.

Ladda nerin: en