Sammanfattning – Arbetsrelaterade belastningsbesvär: Varför är de fortfarande så vanliga? Bevis från en litteraturgenomgång

Keywords:

I denna litteraturgenomgång undersöks orsakerna till den fortsatta förekomsten av belastningsbesvär hos arbetstagare runt om i EU. Trots lagstiftning och förebyggande åtgärder är nivåerna av arbetsrelaterade belastningsbesvär fortfarande höga.

Författarna identifierar de faktorer som påverkar förekomsten av belastningsbesvär hos arbetskraften, bland annat förändrade sätt att arbeta, ålder och kön, hälsobeteende och uppfattningar om hälsa, psykosociala faktorer och socioekonomiska skillnader. De drar slutsatsen att vi behöver nya metoder för att förebygga belastningsbesvär och ger rekommendationer.

Bland dessa kan nämnas att anta ett mer helhetsinriktat synsätt på riskbedömning som kombinerar fysiska och psykosociala risker, som båda utsätter arbetstagarna för risk att utveckla belastningsbesvär.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | fr | mt | no | pt | ro |