Sammanfattning – Arbetsrelaterade belastningsbesvär: från forskning till praktik. Vilka lärdomar kan dras?

Keywords:
Trots många initiativ för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär är de fortfarande mycket vanliga runt om i Europa. I denna rapport sammanfattas resultaten i ett storskalig projekt som syftar till att undersöka skälen till detta och identifiera brister både på politisk nivå och vid genomförandet av effektiva åtgärder på arbetsplatserna.
Projektet består av tre delar: en genomgång av forskningslitteratur, en analys av 142 nationella politiska initiativ och en kvalitativ forskningsstudie med syfte att identifiera hur belastningsbesvär hanteras i praktiken på arbetsplatser. Genom att samla resultaten från de tre delarna identifieras i rapporten hinder och framgångsfaktorer för att hantera arbetsrelaterade belastningsbesvär och flera rekommendationer förs fram riktade till både den politiska nivån och arbetsplatserna.
Ladda ner in: cs | da | de | el | en | fr | hu | it | ro | sl | sv |