Spānija: psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos – kvalitatīvi pierādījumi no trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir aprakstīts Spānijas gadījums kvalitatīvā papildinošā pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) ietvaros. Intervētie vadītāji un darbinieki MMU bieži nezināja par valsts vai nozaru līmeņa politiku attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību kopumā un jo īpaši par psihosociālajiem riskiem.

Attiecīgi konstatējumi liecina, ka MMU psihosociālajiem riskiem ir pievērsta mazāka uzmanība nekā fiziskajiem riskiem un drošības problēmām un ka darba vietas kultūra ir galvenais aspekts psihosociālo risku pārvaldībā. Interesanti, ka Covid-19 pandēmija dažus uzņēmumus mudināja ieviest pasākumus, lai risinātu ar attālinātu darbu saistītos psihosociālos riskus.

Šis pētījums akcentē nepieciešamību uzlabot gan vadītāju, gan darbinieku izpratni par psihosociālajiem riskiem. Tāpat arī nepieciešams turpmāk iesaistīt darbiniekus psihosociālo risku apzināšanā un to novēršanas pasākumu īstenošanā.

Lejupielādēt in: en