Περίληψη τεσσάρων εκθέσεων δευτερογενούς ανάλυσης - Κατανόηση της διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της συμμετοχής των εργαζομένων βάσει της έρευνας ESENER
17/04/2012 Κατηγορία: Εκθέσεις 16 σελίδες

Περίληψη τεσσάρων εκθέσεων δευτερογενούς ανάλυσης - Κατανόηση της διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της συμμετοχής των εργαζομένων βάσει της έρευνας ESENER

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι, ESENER, Leadership, Αξιολόγηση κινδύνων, Στατιστικά στοιχεία

Μέσω των 36.000 συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας ESENER συγκεντρώθηκε τεράστιος αριθμός συγκρίσιμων στοιχείων αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας της Ευρώπης. Η πηγή αυτή πληροφοριών, όπως άλλωστε και τα κύρια πορίσματα που δημοσιεύτηκαν το 2010, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής λεπτομερών στατιστικών αναλύσεων καθώς και τον προσδιορισμό υποκείμενων ζητημάτων. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα έργα δευτερογενούς ανάλυσης τα οποία αξιοποιούν πληρέστερα τα δεδομένα της έρευνας ESENER και τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στην παρούσα περίληψη. Οι τέσσερις εκθέσεις επικεντρώνονται στα εξής: Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, Εκπροσώπηση των εργαζομένων και διαβούλευση με αυτούς σε θέματα υγείας και ασφάλειας, Παράγοντες που συνδέονται με την αποτελεσματική διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, Διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων— παράγοντες, εμπόδια, ανάγκες και μέτρα

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα