Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii

Bleskový průzkum Eurobarometr „Situace v oblasti BOZP“, který zadala agentura EU-OSHA, nabízí cenné poznatky o celé řadě dopadů pandemie covidu-19 na zdraví a dobré životní podmínky pracovníků. Představuje také související opatření na pracovištích, přičemž zohledňuje i vliv rozšířeného využívání digitálních technologií v pracovním prostředí.

Na jaře 2022 proběhlo telefonické dotazování reprezentativního vzorku více než 27 000 zaměstnaných osob ze všech členských států EU a rovněž z Islandu a Norska.

Průzkum se zaměřil na stresové faktory působící na duševní a fyzické zdraví, jimž jsou pracovníci vystaveni, a na opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zavedená na jejich pracovištích. Konkrétně se průzkum zabýval těmito tématy:

  • Psychosociální rizikové faktory, stres a duševní zdraví
  • Výsledky v oblasti zdraví
  • Preventivní opatření v oblasti BOZP se zaměřením na duševní zdraví
  • Přístupy k BOZP a zkušenosti v oblasti BOZP na pracovišti
  • Digitalizace a využívání digitálních technologií

Zjištění jsou představena v souhrnné zprávě a shrnutí. Informační listy o 29 zemích nabízejí letmý pohled na výsledky v jednotlivých zemích a infografika poskytuje rychlý přehled hlavních zjištění.

Výsledky průzkumu dokládají účelnost činností agentury EU-OSHA v oblasti digitalizace prácepsychosociálních rizik a stresu při prácizlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP. Hloubková analýza konkrétních témat přinese další zajímavá zjištění.