Informacje

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 oraz kryzysem klimatycznym wymagającym podjęcia pilnych działań na skalę globalną aktywne uczestnictwo osób młodych ma kluczowe znaczenie. Z tego względu Międzynarodowy Dzień Młodzieży, który odbywa się 12 sierpnia, ma na celu zachęcenie osób młodych ze wszystkich grup społecznych do uczestnictwa w istotnych inicjatywach na rzecz złagodzenia skutków obecnych wyzwań.

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometer OSH (Barometr BHP) jest pierwszym narzędziem wizualizacji zawierającym bieżące informacje na temat statusu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz tendencji w tym zakresie w krajach europejskich.

Narzędzie składa się z czterech grup wskaźników dotyczących szeregu zagadnień w zakresie BHP, jak organy BHP, krajowe strategie, warunki pracy i statystyki w dziedzinie BHP. Istnieje możliwość wizualizacji i porównywania danych, generowania grafik i pobrania sprawozdań dotyczących konkretnych tematów.

05/08/2020

© EU-OSHA 

Przeprowadzone przez EU-OSHA w 2020 r. badanie wśród zainteresowanych stron potwierdza pozytywne postrzeganie wkładu Agencji w zwiększanie świadomości ryzyka i rozwiązań w zakresie BHP oraz w poprawę jakości BHP w miejscu pracy – (90% respondentów).

Z tym, że Agencja odnosi się do właściwych priorytetów w zakresie BHP zgadza się 85% ankietowanych, natomiast 87% uważa, że praca EU-OSHA dodaje wartości pracy wykonanej przez inne podmioty, takie jak organizacje krajowe. Z pracy EU-OSHA przynajmniej w jednym celu skorzystało 94% ankietowanych.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Celem nowego sprawozdania, w którym dokonano podsumowania ustaleń dużego projektu EU-OSHA, jest zwiększenie świadomości na temat ekspozycji na czynniki biologiczne w miejscu pracy oraz dostarczenie decydentom kluczowych informacji.

Ekspozycja na czynniki biologiczne w miejscu pracy powiązana jest z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobami zakaźnymi i alergiami. Mimo że dotyka to szeroką grupę zawodową, występuje ogólny brak świadomości w tym zakresie.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Starzenie się i spadek liczebności siły roboczej nie jest w Europie nowym wyzwaniem: oczekuje się, że do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lata będą stanowić 30% lub więcej siły roboczej. Jednocześnie wielu pracowników odejdzie z rynku pracy na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zrównoważone rozwiązania, mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków już od pierwszych dni ich życia zawodowego, są kluczowe dla zahamowania niekorzystnych procesów i zwiększenia produktywności w dłuższej perspektywie.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Bez względu na to, czy jesteś specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), badaczem czy po prostu interesujesz się najnowszymi osiągnięciami, polityką UE czy też działaniami w dziedzinie BHP, nasz biuletyn będzie najlepszym źródłem informacji.

Dzięki niemu będziesz na bieżąco z informacjami dotyczącymi najważniejszych wydarzeń w zakresie BHP na całym świecie oraz działań w zakresie przewodniego projektu EU-OSHA na rzecz zwiększania świadomości i badań naukowych, który ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia w miejscach pracy.

Pages

Pages