Informacje

W jaki sposób mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa (MŚP) mogą wejść na ścieżkę długoterminowej zrównoważonej oceny ryzyka? Dowiedzmy się o tym od Francji! Nowe badania pokazują zalety OiRA jako metody oceny ryzyka preferowanej przez francuskie firmy. OiRA, czyli interaktywne narzędzie online oceny ryzyka (ang. Online interactive Risk Assessment), umożliwia państwom...

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, aby zebrać dowody dotyczące wyników i szerszego oddziaływania czterech zdecentralizowanych agencji UE: EU‑OSHA, Eurofound, Cedefop i ETF, zarówno z perspektywy jednostkowej, jak i przekrojowej. Konsultacje posłużą jako wkład do przeprowadzanego obecnie w imieniu Komisji Europejskiej badania oceniającego skuteczność, wydajność...

8 marca tego roku EU-OSHA potwierdza swoje stanowisko na rzecz prawa kobiet i dziewcząt do życia i pracy bez przemocy zarówno w internecie, jak i poza nim. Popieramy apel UN Women o zwalczanie przemocy wobec kobiet w środowisku cyfrowym. Zasadnicze znaczenie ma tu przyjęcie podejścia do innowacji i technologii, które zwiększa świadomość kobiet na temat ich praw. Korzystając z...

Ludność aktywna zawodowo na ogół cieszy się lepszym zdrowiem niż osoby spoza rynku pracy, jednak miejsca pracy mogą również powodować lub pogłębiać choroby. Ponad czterech na dziesięciu europejskich pracowników zgłasza, że poziom stresu w ich pracy wzrósł z powodu pandemii. Obciążenie to, wraz z innymi psychospołecznymi czynnikami ryzyka, takimi jak niepewność zatrudnienia...

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ich praktyki muszą zmieniać się wraz z upływem czasu, aby zachować aktualność. W nowym dokumencie do dyskusji zbadano rolę usług zapobiegania przy wspieraniu zgodności z normami BHP w Unii Europejskiej. Określono w nim luki w wiedzy i kluczowe kwestie dla praktyki zawodowej w zakresie BHP, a także wyzwania dla polityki i...

Społeczność interaktywnego narzędzia online oceny ryzyka (OiRA) zwiększyła się do 18 partnerów krajowych, gdyż dołączyło do niej nowe państwo członkowskie – Węgry. Węgierskie Ministerstwo Technologii i Przemysłu wprowadziło plan działania, który zakłada opracowanie 5 narzędzi OiRA obejmujących nowe sektory oraz dostosowanie 5 istniejących narzędzi do przepisów węgierskich...

OSHwiki, nasza tworzona wspólnie internetowa encyklopedia informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy (BHP) została odnowiona i stała się bardziej przyjazna dla użytkownika. Dzięki nowemu wyglądowi i usprawnionej nawigacji teraz jeszcze łatwiej można znaleźć potrzebne informacje: szukaj według tematów lub wyszukuj według słów kluczowych. Znajdziesz tu istotne i wiarygodne...

W obchodzonym co roku w dniu 4 lutego Światowym Dniu Walki z Rakiem zachęca się nas do zwiększenia świadomości na temat nowotworów i podjęcia działań na rzecz świata mniej obciążonego chorobami nowotworowymi. EU-OSHA znacząco angażuje się w walkę z rakiem, który w UE zajmuje pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów związanych z pracą. W ramach działań w tym obszarze EU-OSHA...

Celem inspektoratów pracy jest wspieranie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej za pomocą systemów sankcji i standardowych środków. Systemy te obejmują inspekcje na miejscu przeprowadzane przez inspektorów pracy, które mają na celu monitorowanie i egzekwowanie przepisów krajowych, a także strategie związane z zapobieganiem wypadkom i chorobom...

Wdrożenie cyfrowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), takich jak aplikacje, kamery i urządzenia nasobne, może sprawić, że miejsca pracy staną się bezpieczniejsze. Niezależnie od tego, czy celem jest podejście proaktywne (zapobieganie) czy reaktywne (łagodzenie skutków), ich sukces często zależy od dokładności zbieranych i analizowanych informacji...