Håndhevings- og veiledningsaktiviteter utført av Arbeidstilsynet – betraktninger og overførbarhet

Keywords:

Dette notatet presenterer fire sentrale aktiviteter som Arbeidstilsynet utfører. Alle er potensielt overførbare til EU-medlemslandene.

For det første er tilsynets risikobaserte strategi svært effektivt når alle tilgjengelige tiltak utnyttes.For det andre er det tverretatlige samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse så vellykket på grunn av samlokaliseringen av de deltakende etatene, noe som muliggjør effektiv informasjonsdeling.Telefontjenesten er svært effektiv fordi man har satt sammen et team fra forskjellige yrkesgrupper og innført en chatbot.Til slutt presenteres erfaringer fra covid-19-pandemien.

Last ned in: en