Europeiske meningsmålinger om helse og sikkerhet på arbeidsplassen

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

I våre meningsmålinger fokuserer vi hovedsakelig på arbeidstakernes synspunkter. Vi fremskaffer troverdige data om folks synspunkter på HMS-spørsmål rundt omkring i Europa.

Bare det å delta i undersøkelsene får folk til å tenke, og de bidrar dermed til å øke bevisstheten omkring HMS-spørsmål. Resultatene viser hvor viktig god HMS-styring er og hvilken betydning HMS har for folkehelsen og for lønnsomheten i næringslivet. Ettersom undersøkelsene gjennomføres i hele Europa, gir de et overblikk over HMS-holdningene som finnes blant folk fra mange forskjellige bakgrunner. Resultatene hjelper oss å forstå holdningsforskjellene som finnes mellom forskjellige kategorier av personer – basert på alder, kjønn, utdanningsnivå, sektor, bedriftsstørrelse osv.

Meningsmålinger kan også gjøre det mulig å identifisere nye og framvoksende risikoer som det bør forskes nærmere på. Framtidige meningsmålinger vil bidra til å gi oss mer kunnskap om viktige emner og støtte framtidige Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer.

Målsettinger

Vi gjennomfører meningsmålinger for å:

  • Støtte EU-OSHAs årlige styringsplaner
  • Få verdifull innsikt i arbeidstakernes synspunkter
  • Øke bevisstheten i hele Europa om HMS og sammenhengen mellom HMS og helse
  • Oppmuntre til debatt om HMS
  • Levere nyttige nasjonale data til kontaktpunktene og styrke samarbeidet
  • Bidra til å øke oppmerksomheten rundt HMS i mediene

Resultatene fra meningsmålingene våre kan stimulere til debatt og diskusjon på arbeidsplassene og inngå i beslutningsgrunnlaget for politikere på nasjonalt og europeisk plan.

Tidligere meningsmålinger

En rekke meningsmålinger er blitt gjennomført for å støtte EUs mål på HMS-området, herunder å:

  • øke arbeidstakernes bevissthet omkring HMS-spørsmål
  • gi informasjon om hvordan bedrifter kan tilpasse seg til en aldrende arbeidsstyrke
  • fremme forebygging av risiko både på og utenfor arbeidsplassen
  • Øke erkjennelsen av at arbeidsrelatert stress er et organisatorisk problem

Se resultatene fra tidligere meningsmålinger:

Andre relevante europeiske kilder

For et mer utfyllende bilde av opinionens holdninger til HMS, se også følgende informasjonskilder: